Nghị quyết về việc vay vốn, sử dụng tài sản bảo đảm tại Ngân hàng VCB – CN Đồng Nai