Nghị quyết về việc vay vốn tại ngân hàng VCB – CN Đồng Nai