Nghị quyết v/v chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021