Nghị quyết v/v triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2024