Nghị quyết v/v vay vốn, sử dụng tài sản đảm bảo tại Ngân hàng VCB- Chi nhánh Đồng Nai