Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029