Thông báo bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty