Thông báo chốt danh sách CĐ để chi trả cổ tức còn lại 2018 và tạm ứng cổ tức 2019