Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017