Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền