Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2023