Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền