Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐTN năm 2020 của VSD