Thông báo về việc bán tài sản thanh lý của công ty