Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp của công ty tại công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng