Thông tin thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bầu bổ sung ngày 29 tháng 12 năm 2017