Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại 2019 và tạm ứng cổ tức 2020 bằn