Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2017 của Công ty Cổ phần Miền Đông.