BCTC năm 2018 được kiểm toán và giải trình lợi nhuận sau thuế giảm 72% so với cùng kỳ năm 2017