Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 10 tháng 01 năm 2018