Nghị quyết thông qua kết quả SXKD dự kiến năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019