Hồ sơ đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Hồ sơ ĐHCĐ thường niên năm 2021:

 1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021( xem chi tiết )
 2. Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội (xem chi tiết )
 3. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021( xem chi tiết )
 4. Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021( xem chi tiết )
 5. Quy chế biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2021( xem chi tiết )
 6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán ( xem chi tiết)
 7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021( xem chi tiết)
 8. Dự thảo điều lệ công ty theo TT116 và bổ sung ngành nghề kinh doanh( xem chi tiết)
 9. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo TT 116( xem chi tiết)
 10. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT theo TT 116( xem chi tiết)
 11. Các tờ trình tại đại hội:

+ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty theo TT116( xem chi tiết)

+ Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo TT116 ( xem chi tiết)

+ Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh( xem chi tiết)

+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT( xem chi tiết)

+ Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán( xem chi tiết)

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020( xem chi tiết)

+ Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2020( xem chi tiết)

+ Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021( xem chi tiết)

+ Tờ trình thông qua phương án phan phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021( xem chi tiết)

+ Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT,BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT,UBKT và PTQTCT năm 2021( xem chi tiết)

+ Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của bà Phan Thị Thanh Xuân( xem chi tiết)

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021( xem chi tiết)

 

Chia sẻ: