Hồ sơ ĐHCĐ thường niên năm 2022

Hồ sơ ĐHCĐ thường niên năm 2022:

1. Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 ( xem chi tiết)

2. Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 ( xem chi tiết)

3. Dự thảo quy chế tổ chức và làm việc tại ĐHCĐ 2022 ( xem chi tiết)

4. Dự thảo quy chế biểu quyết tại ĐHCĐ 2022 ( xem chi tiết)

5. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022 ( xem chi tiết)

6. Báo cáo tài chính năm 2021 ( xem chi tiết)

7. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2021 ( xem chi tiết)

8. Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 ( xem chi tiết)

9. Tờ trình tại ĐHCĐ năm 2022 ( xem chi tiết)

10. Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty lần 8( xem chi tiết)

11. Giấy xác nhận tham dự - ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2022 ( xem chi tiết)

12. Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung TV HĐQT ( xem chi tiết)

13. Sơ yếu lỷ lịch dành cho ứng viên HĐQT ( xem chi tiết)

14. Thư ứng cử thành viên HĐQT ( xem chi tiết)

15. Thư đề cử thành viên HĐQT ( xem chi tiết)

16. Bảng kê thông tin chứng minh độc lập ( xem chi tiết)

17. Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông đề cử TV HĐQT ( xem chi tiết)

18. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 ( xem chi tiết)

19. Thư đề cử người ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 (xem chi tiết)

20. Thư ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và lý lịch người ứng cử (xem chi tiết)

 

Chia sẻ: