Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

 1. Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023(xem chi tiết)
 2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023(xem chi tiết)
 3. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023(xem chi tiết)
 4. Dự thảo Quy chế biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023(xem chi tiết)
 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023(xem chi tiết)
 6. Báo cáo hoạt động của Uỷ ban kiểm toán 2022 và kế hoạch 2023(xem chi tiết)
 7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (xem chi tiết)
 8. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2022 (xem chi tiết)
 9. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (xem chi tiết)
 10. Tờ trình tại ĐHĐCĐ năm 2023 (xem chi tiết)
 11. Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội (xem chi tiết)
 12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 (xem chi tiết)

 

Chia sẻ: