Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 & Giải trình lợi nhuận giảm so với quý 3 năm 2017