Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1/ Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2019, Tải tại đây

2/ Qui chế tổ chức và làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, Tải tại đây

3/ Qui chế biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, Tải tại đây

4/ Qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, Tải tại đây

5/ Giấy xác nhận tham dự - uỷ quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019, Tải tại đây

6/ Thư đề cử người ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ ( 2019-2024), Tải tại đây

7/ Thư ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ ( 2019-2024), Tải tại đây

8/ Thư đề cử người ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ ( 2019-2024), Tải tại đây

9/ Thư ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ ( 2019-2024), Tải tại đây

10/ Sơ yếu lý lịch cho ứng cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ ( 2019-2024), Tải tại đây

11/ Các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2019, Tải tại đây

Chia sẻ: