Hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Hồ sơ, tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

  1. Chương trình đại hội ( xem chi tiết )
  2. Quy chế tổ chức đại hội ( xem chi tiết )
  3. Quy chế biểu quyết ( xem chi tiết )
  4. Giấy xác nhận tham dự hoặc uỷ quyền tham dự ( xem chi tiết )
  5. Các báo cáo và tờ trình :
  1. Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty ( xem chi tiết )
  2. Dự thảo điều lệ công ty ( xem chi tiết )
Chia sẻ: