XÂY DỰNG

XÂY DỰNG

Chính thức đầu tư vào lĩnh vực Bất động sản và Kho vận từ 2003, tính đến nay, với tổng số 5 đơn vị thành viên, 2 đơn vị liên kết, MDC đã và đang tiếp tục khẳng định tiềm lực Tài Chính - Nhân sự cũng như tâm huyết của đội ngũ cán bộ trong nỗ lực xây dựng và phát triển Ngành Bất động sản.

BẤT ĐỘNG SẢN

BẤT ĐỘNG SẢN

Chính thức đầu tư vào lĩnh vực Bất động sản và Kho vận từ 2003, tính đến nay, với tổng số 5 đơn vị thành viên, 2 đơn vị liên kết, MDC đã và đang tiếp tục khẳng định tiềm lực Tài Chính - Nhân sự cũng như tâm huyết của đội ngũ cán bộ trong nỗ lực xây dựng và phát triển Ngành Bất động sản.

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Chính thức đầu tư vào lĩnh vực Bất động sản và Kho vận từ 2003, tính đến nay, với tổng số 5 đơn vị thành viên, 2 đơn vị liên kết, MDC đã và đang tiếp tục khẳng định tiềm lực Tài Chính - Nhân sự cũng như tâm huyết của đội ngũ cán bộ trong nỗ lực xây dựng và phát triển Ngành Bất động sản.