Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Võ Văn Lãnh

Ông Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Đức Dũng

Ông Lê Đức Dũng

Thành viên HĐQT

Ông Bùi Minh Hải

Ông Bùi Minh Hải

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thế Phi

Ông Nguyễn Thế Phi

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Lương Quân

Ông Nguyễn Lương Quân

Thành viên HĐQT

Bà Lê Thị Quyết

Bà Lê Thị Quyết

Thành viên HĐQT

BAN GIÁM ĐỐC

Ông Lê Đức Dũng

Ông Lê Đức Dũng

Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Văn Minh

Ông Nguyễn Văn Minh

Phó Tổng Giám Đốc

Bà Khúc Thị Thanh Hoài

Bà Khúc Thị Thanh Hoài

Vị trí: Kế Toán Trưởng

BAN KIỂM SOÁT

Ông Phan Huy Thuận

Ông Phan Huy Thuận

Thành viên BKS