Ban lãnh đạo

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Võ Văn Lãnh

Ông Võ Văn Lãnh

Chủ tịch HĐQT

Ông Đỗ Việt Cường

Ông Đỗ Việt Cường

Thành viên HĐQT

Ông Lê Đức Dũng

Ông Lê Đức Dũng

Thành viên HĐQT

Bà Lê Thị Quyết

Bà Lê Thị Quyết

Thành viên HĐQT

Bà Phan Thị Thanh Xuân

Bà Phan Thị Thanh Xuân

Thành viên HĐQT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Lê Đức Dũng

Ông Lê Đức Dũng

Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Văn Minh

Ông Nguyễn Văn Minh

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Văn Vân

Ông Nguyễn Văn Vân

Vị trí: Kế Toán Trưởng